Consulta pública prèvia del reglament del cementiri municipal

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC ) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Tenint en compte l’establert, la junta de govern VA ACORDAR la consulta pública previa per a l’elaboració del reglament del cementiri municipal per un termini de vint dies hàbils.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions/suggeriments o aportacions sobre els aspectes plantejats en el termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web de l’Ajuntament, través de les vies de participació següents: Mitjançant el correu electrònic: ajuntament@agramunt.cat, indicant a l’assumpte “Aportacions Consulta prèvia reglament del servei de cementiri”. Escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament d’Agramunt.

Les qüestions que s’adrecen als veïns i veïnes són les següents:

- Considereu necessària l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli el servei de cementiri del municipi?

- Quines necessitats teniu en relació amb el servei de cementiri?

- Com es podria millorar el servei de cementiri?

Fitxers adjunts