Ajuts per la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial

La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria per fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis

DIMECRES 12 JUNY 2019

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. Les subvencions tenen com a objectiu fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

La quantia màxima de la subvenció s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici. En el supòsit que les obres incloguin diverses actuacions de rehabilitació, el pressupost haurà de ser desglossat per a cadascuna de les actuacions que es poden subvencionar.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades per les persones sol·licitants, amb la documentació que consti a la convocatòria corresponent  i es poden presentar a les adreces de les oficines locals d'habitatge que es relacionin a la resolució de convocatòria.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir al portal http://tramits.gencat.cat.

Tota la informació al web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?evolutiuTramit=1