Convocatòria per ocupar una plaça de dinamitzador a Agramunt

Obert el període per presentar les sol·licituds

Edifici on s'ubicarà el centre de dinamització econòmica i social
Edifici on s'ubicarà el centre de dinamització econòmica i social

DIMARTS 16 ABRIL 2019

En els propers dies entrarà en funcionament el centre de dinamització econòmica i social- espai cívic d’Agramunt. Per aquest motiu des de l’Ajuntament d’Agramunt s’han redactat les bases per a la selecció d’un dinamitzador que s’ocupi d’aquest centre. 

L’objecte d’aquestes bases és la selecció de personal laboral interí, mitjançant el sistema de concurs oposició.
Aquest lloc de treball està inclòs al subgrup C1, per una jornada de treball de 37,5 hores setmanals i amb la corresponent retribució bruta amb un període de prova de 3 mesos. L’horari s’adaptarà a les necessitats del servei. Tipologia de contracte: Temporal

Condicions dels aspirants:
a) Reunir requisits respecte a la ciutadania
b) Tenir complerts 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior o equivalent i preferiblement tenir estudis relacionats en l’àmbit social i/o cultural.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
e) Acreditar coneixements amb el document de suficiència de llengua catalana equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana.
f) No tenir cap malaltia o discapacitat que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
g) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

Tota la informació així com la documentació que caldrà aportar la podeu demanar a les oficines municipals o descarregar-la de la Seu Electrònica dins el Tauler d'anuncis al web de l’Ajuntament d’Agramunt.

Les sol·licituds es poden presentar a les oficines de l'ajuntament fins al proper 6 de maig.

Fitxers adjunts