Plaça vacant del substitut del Jutge de Pau a Agramunt

Obert el període per presentar sol·licituds per ocupar la plaça

DIJOUS 30 MAIG 2019

La plaça de Jutge de Pau substitut a Agramunt ha quedat vacant abans de complir-se el termini de 4 anys pel qual va ser nomenat. Per aquest motiu, s’estableix un termini de quinze dies hàbils, comptats des de la publicació de l’edicte al BOP, perquè els interessats puguin presentar-se per ocupar aquest càrrec.

Els requisits per a ser jutge de pau són: ser un ciutadà espanyol, ser major d’edat i no estar sotmès a cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei orgànica del poder judicial*.

Totes les persones interessades, han de presentar una sol·licitud acreditant el compliment de les condicions de capacitat i absència de prohibició per a l’exercici del càrrec. Juntament amb la sol·licitud cal aportar també la documentació següent: DNI, currículum vitae, especificant l’activitat que s’exerceix en l’actualitat, i una declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat a què es refereix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.

Les sol·licituds es poden presentar fins al proper dia 14 de juny de 2019. En cas que no es formulin sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, d’acord al disposat en l’article 6 de Reglament 3/1995, de, 7 de juny, dels Jutges de Pau.

*Article 303: Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Consulta l'edicte aquí: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=206993&idens=2500300000

Fitxers adjunts