Ple extraordinari

DILLUNS 01 ABRIL 2019

De conformitat amb el previst en l'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, article 95 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, se us convoca a la sessió extraordinària de l'Ajuntament Ple que se celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt el dilluns, 1 d'abril de 2019, a les 13 hores, d'acord amb el següent:
 
Ordre del dia: 
1/2.- Punt únic: Elecció dels membres