Ple ordinari 31 de juliol

DIMARTS 30 JULIOL 2019

La sessió ordinària de l’Ajuntament Ple se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt el dimecres, 31 de juliol de 2019, a les 20.30 hores.

 

Ordre del dia

1/7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM.6/19

2/7.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 2/2019.

3/7.- APROVACIÓ DELS COMPTES DEL 2018.

4/7.- PROPOSTA NOMENAMENT DEL/ DE LA JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT PEL PERÍODE 2019-2022.

5/7.- MODIFICACIÓ DE LES NOMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT EN LA REGULACIÓ DE LA SUBZONA F1B EN L’ÀMBIT AMB FRONT A LA CARRETERA C-14.

6/7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.. 22 -TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ERA D’AGRAMUNT.

7/7.- ALTRES ASSUMPTES: RESOLUCIONS, PRECS, PREGUNTES I MOCIONS