Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell

Publicat el Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell

DIMECRES 29 MAIG 2024

En la sessió del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt celebrada el 28 de maig de 2024, es va aprovar inicialment el projecte d'obres següent: "Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell", amb un pressupost total de 414.888,74 € més IVA (87.126,64 €), sumant un import total de 502.015,38 €.

Aquest acord es farà públic durant un termini de trenta dies a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el BOP i en el taulell d’edictes de l'Ajuntament d'Agramunt.

Durant aquest període, els interessats podran examinar l'expedient als serveis tècnics municipals i presentar al·legacions i reclamacions si escau, segons el que preveu l'article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

En cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini indicat, el projecte s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord de la corporació.

El projecte es podrà consultar a través del següent enllaç. Aquest edicte es fa públic per a coneixement general.