Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament

Sessió per aprovar el pressupost general de la corporació 2020

DIJOUS 19 DESEMBRE 2019

Avui, dijous 19 de deembre se celebrarà una sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt a les 21h.

Aquest és l'ordre del dia previst:
1/11.- Aprovació, si s'escau de l'acte de la sessió a anterior núm. 8
2/11.- Aprovació, si s'escau de l'acte de la sessió a anterior núm. 9
3/11.- Aprovació, si s'escau de l'acte de la sessió a anterior núm.10
4/11.- Aprovació inicial del projecte "Dipòsit d'aigua potable a Montclar d'Urgell i canonades d'abastaments de Mafet a La Donzell,i de La Donzell a Montclar d'Urgell T.M. d'Agramunt.
5/11.- Dissolució de l'Entitat Pública Empresarial Agramunt Serveis.
6/11.- Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions municipals per a activitats esportives.
7/11.- Modificació del Pressupost núm.4 /2019.
8/11.- Aprovació inicial del pressupost general de la corporació 2020.
9/11.- Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'any 2020.
10/11.- Aprovació dels padrons fiscals 2020 i períodes de cobrament.
11/11.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.