Sessió ordinària Ajuntament d'Agramunt

DIJOUS 28 MARÇ 2019

Avui, dijous 28 de març es celebrarà una sessió ordinària de l'Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt a les 20.30h.
Aquest és l'ordre del dia previst:
1/1- Aprovació, si s'escau de lacta de la sessió anterior núm. 07/18.
2/1.- Modificació del Pressupost núm. 1/2019.
3/1.- Rectificació de l'inventari de béns municipal 2018: del 1 de gener al 31 de desembre de 2018.
4/1.- Aprovació del Text Refós de les Normes Subsidiàries del Planejament en relació a la normativa de zona d'illes industrial mixta, Clau I-3 d'Agramunt.
5/1.- Donar compte del Decret d'alcaldia núm. 2019/0109 de 18/03/2019 da'provació del Pla pressupostari a mig termini del període 2020-2022.
6/1.- Donar compte de la liquidació de lany 2018.
7/1.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.
- Moció del Grup d'Acord d'Esquerra de l'Ajuntament d'Agramunt per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.
- Moció del Grup d'Acord d'Esquerra de l'Ajuntament d'Agramunt per a l'adhesió a la proposta Aliança Educació360-Educació a temps complet.