Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple

Per motius del Covid-19 la sessió serà telemàtica

DIJOUS 30 ABRIL 2020

Avui, dijous 30 d’abril de 2020 a les 19h es celebrarà una sessió ordinària de l’Ajuntament Ple que se celebrarà de manera telemàtica amb motiu de la Covid-9.

Aquest és l'ordre del dia previst:

1/4.- Aprovació d’una regulació del funcionament i desenvolupament de les sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats a l’Ajuntament d’Agramunt.

2/4.-Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 1/2020.

3/4.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 2/2020.

4/4.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 3/2020.

5/4.- Pressa de possessió del regidor Sr. Ramon Boncompte Vilalta (Acord d’Esquerra – Acord Municipal).

6/4.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles- article 5è.- Bonificacions-referent a les  bonificacions fiscals d’energies renovables.

7/4.- Modificació del Pressupost núm. 3/2020.

8/4.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data  23 de març de 2020 referent a l’aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió d'igualtat d'oportunitats de l’Ajuntament d’Agramunt (expedient núm. 454/2020).

9/4.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2020 referent a l’aprovació inicial del Projecte executiu de les obres de Reforma dels vestidors del Camp de futbol municipal d’Agramunt ( expedient núm. 471/2020).

10/4.- Donar compte de la liquidació de l’any 2019.

11/4.-Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2020-0139 de 07/04/2020 d’aprovació del pla pressupostari a mig termini del període 2021-2023.

12/4.-  Altres assumptes:  resolucions, precs, preguntes i mocions

- Moció: Proposta de resolució per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat.

 

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament d’Agramunt: https://www.youtube.com/watch?v=66hder81-yE