Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple

La sessió es farà a la Sala de Plens però es podrà seguir telemàticament pel canal de Youtube de l'Ajuntament

Sessió ordinària Ple Ajuntament 29.06.2020
Sessió ordinària Ple Ajuntament 29.06.2020

DILLUNS 29 JUNY 2020

Avui, dilluns 29 de juny de 2020 a les 20:30h es celebrarà una sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a la Sala de Plens de l'Ajuntament. La sessió també es podrà seguir de forma telemàtica. 


Aquest és l'ordre del dia previst:
1/6. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm.4/2019
2/6. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm.5/2019
3/6. Coneixement de les regulacions de l’alcaldia en matèria de nomenaments i delegacions següents
- Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències
- Nomenaments dels tinents d’Alcaldia
- Nomenaments de regidors/es delegats/es i delegació de competències i àrees de responsabilitat.
4/6. Grups municipals: portaveus
5/6. Comissió Especial de Comptes
6/6. Comissió Informativa Permanent
7/6. Comissió Informativa d’Urbanisme
8/6. Nomenament representants de l’Ajuntament a les entitats o òrgans col·legiats
9/6. Establiment del règim de dedicació, les assignacions per assistència a sessions, indemnitzacions per dedicació i retribucions dels membres polítics de la corporació.
10/6. Aprovació del conveni de col·laboració entre del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Agramunt per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT)
11/6. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i vol dels terrenys i vies d'ús públic local
12/6. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm.19: Taxa per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis similars.
13/6. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2020 referent a la bonificació del preu públic per falques publicitàries de l’emissora municipal de l’ordenança núm. 34 reguladora del preu públic per falques publicitàries de l’emissora municipal: Ràdio Sió.
14/6. Rectificació de l’inventari de béns municipal 2019: del 01 de gener a 31 de desembre de 2019.
15/6. Renúncia de les retribucions econòmiques dels regidors/es de l’Ajuntament d’Agramunt des del dia 13 de març al 21 de juny de 2020 en motiu de la pandèmia del Covid-19.
16/6. Informe anual d’intervenció del control intern de l’Ajuntament d’Agramunt.
17/6. Donar compte de l’aprovació dels Plans de Contingència:
- Aprovació del Pla de Contingència de l’Ajuntament d’Agramunt per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19- Oficines Municipals (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència del centre educatiu “Llar d’Infants Municipal l’Era d’Agramunt” per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència de la Biblioteca Municipal Guillem Viladot d’Agramunt per un retorn segur a la feina presencial -Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència del Teatre Casal Agramuntí per a un retorn segur a la feina presencial -Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència de la Policia Local d’Agramunt per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència de la Residència Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència dels Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt per a un retorn segur a la feina presencial- Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
- Aprovació del Pla de Contingència de les Piscines Municipals d’Agramunt per fer front al Covid-19 (Expedient núm.402/2020)
18/6. Prendre coneixement de la renúncia de condició de regidora de la Sra. Olga Ribera i Farré.
19/6. Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament d’Agramunt
https://www.youtube.com/watch?v=rbqIbsZ1kKQ