SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Es pot seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament

DIJOUS 29 ABRIL 2021

L’Ajuntament d’Agramunt ha convocat per avui, a les 20.30 hores, una sessió ordinària, del ple municipal amb el següent ordre del dia:

1/4.- Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 03/2021.

2/4.- Aprovació de la modificació del pressupost Núm. 2/2021.

3/4.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2021 de l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Agramunt   (DUPROCIM)-Desembre 2020.

4/4.- Aprovació de la Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’any 2021.

5/4.- Aprovació del Reglament de funcionament i ús de l’Espai Cívic d’Agramunt (ECA).

6/4.- Aprovació del Conveni de col·laboració per a la gestió de la Ruta de la Vall del Sió.

7/4.-Creació del Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament d’Agramunt i aprovació de la Política de Seguretat de la Informació.

8/4.- Adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya.

9/4.- Donar compte de l’informe de control intern de l’any 2020.

10/4.- Donar compte de l’informe de liquidació de l’any 2020.

11/4.- Aprovar la incorporació de l’Espai del Refugi antiaeri de l’Església Santa Maria d’Agramunt , el Pou de Gel i  el Refugi Camp d'aviació dels Salats a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic i del conveni d’integració.

12/4.- Aprovació de la declaració d’especial interès de les obres d’adequació de la Residència Ribera del Sió  per a reduir la vulnerabilitat de les persones i béns enfront el risc de riuades i possible bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

13/4.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament d'Agramunt https://www.youtube.com/channel/UCV5S49H5eWta7MRrc2zgqog