10° / -1° Clar

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament

DIMECRES 30 MARÇ 2022

L’Ajuntament d’Agramunt ha convocat pel dijous 31 de març a les 20.30 hores, una sessió ordinària del ple municipal amb el següent ordre del dia:

 

1/1.-Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 08/2021.

2/1.-Aprovació inicial: Modificació de les Ordenances Fiscals:

-Núm. 19-Taxa per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis

similars.

-Núm. 20-Taxa pel servei de distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de

comptadors.

- Núm. 21-Taxa per prestació del servei de l’Escola Municipal de Música.

-Núm. 22-Taxa per prestació de la Llar d’Infants Municipal l’Era d’Agramunt.

3/1.-Aprovació de la modificació del pressupost núm. 1/2022.

4/1.-Aprovació inicial del Projecte Fase 3A-Nou bombament i canonada d’abastament a la

Donzell, T.M. d’Agramunt, declaració de la utilitat pública i necessitat d’ocupació.

5/1.-Rectificació de l’inventari de béns municipal 2021: del 1 de gener al 31 de desembre de

2021.

6/1.-Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa Cassa Aigües i

Depuració, SL per a la realització del projecte de la canonada Fases 3B-Dipòsit d’aigua potable

a Montclar i canonades de la Donzell a Montclar.

7/1.-Constitució del Patrimoni municipal del sòl i habitatge de l’Ajuntament d’Agramunt.

8/1.-Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini del

període 2023-2025.

9/1.-Donar compte de l’informe del control financer 2021.

10/1.-Donar compte de la liquidació i de la morositat de l’any 2021.

11/1.-Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Agramunt.

12/1-Altres assumptes: : resolucions, precs, preguntes i mocions.

 

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament d'Agramunt

Document Actions