SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament

DIMECRES 30 MARÇ 2022

L’Ajuntament d’Agramunt ha convocat pel dijous 31 de març a les 20.30 hores, una sessió ordinària del ple municipal amb el següent ordre del dia:

 

1/1.-Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 08/2021.

2/1.-Aprovació inicial: Modificació de les Ordenances Fiscals:

-Núm. 19-Taxa per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis

similars.

-Núm. 20-Taxa pel servei de distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de

comptadors.

- Núm. 21-Taxa per prestació del servei de l’Escola Municipal de Música.

-Núm. 22-Taxa per prestació de la Llar d’Infants Municipal l’Era d’Agramunt.

3/1.-Aprovació de la modificació del pressupost núm. 1/2022.

4/1.-Aprovació inicial del Projecte Fase 3A-Nou bombament i canonada d’abastament a la

Donzell, T.M. d’Agramunt, declaració de la utilitat pública i necessitat d’ocupació.

5/1.-Rectificació de l’inventari de béns municipal 2021: del 1 de gener al 31 de desembre de

2021.

6/1.-Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa Cassa Aigües i

Depuració, SL per a la realització del projecte de la canonada Fases 3B-Dipòsit d’aigua potable

a Montclar i canonades de la Donzell a Montclar.

7/1.-Constitució del Patrimoni municipal del sòl i habitatge de l’Ajuntament d’Agramunt.

8/1.-Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Pla pressupostari a mig termini del

període 2023-2025.

9/1.-Donar compte de l’informe del control financer 2021.

10/1.-Donar compte de la liquidació i de la morositat de l’any 2021.

11/1.-Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Agramunt.

12/1-Altres assumptes: : resolucions, precs, preguntes i mocions.

 

La sessió plenària es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament d'Agramunt