Ajuntament

Consistori

En aquest espai es proporciona informació referent a la configuració i distribució del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, dels grups municipals que l'integren i detalls d'interès públic sobre els càrrecs electes que el formen.

Plens Municipals

En aquest apartat hi trobareu el contingut de les convocatòries del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt, així com de les Actes que se'n deriven un cop finalitzada la sessió plenària.

Tauler d'anuncis

El tauler d’anuncis és un instrument de publicitat on s’hi poden trobar actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar obligatòriament.