Atribucions i calendari de les sessions dels òrgans de govern

Aquí trobareu informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i comissions informatives, així com l’establiment de la periodicitat de les sessions

image

Les atribucions que corresponen al Ple s’estableixen a l’article 22 de la LRBRL, així mateix estableix quines competències són o no delegables, en concordança amb l’article 47 del mateix cos legal i la legislació sectorial vigent.

A proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze regidors  que legalment el componen,  ACORDA que el Ple ordinari se celebrarà el primer mes de cada bimestre natural, és a dir, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El dia de celebració coincidirà amb el darrer dijous hàbil del mes corresponent i l’hora fixada serà les 20.00 hores.

Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les atribucions següents:  

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 
c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.  

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 
i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 
j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
 
l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 
p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
 
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

ACA190FF-5D8A-4D4B-AB87-8B97D5E2A943.jpeg


De conformitat amb el que disposen l'article 54.2 apartat b) en relació amb l'article 52.4, del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 22.2 i 22.4 de la Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, s'estipulen les delegacions de competències del Ple, a favor de la Junta de Govern Local, següents:

PERSONAL

L’EXERCICI DE LES ACCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 

CONTRACTACIÓ

 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25%
 • Aprovar els estudis de seguretat i Salut en tots els expedients d’obres de competència del Ple
 • Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties
 • Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli oposició per part del contractista
 • Imposar sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió
 • Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions
 • Contractar els contractes plurianuals no concessionables quan la seva durada sigui superior a quatre anys i inferior a sis, sempre que els imports acumulats no superin els 1.000.000 euros (IVA inclòs)
 • Aprovar les concessions sobre béns de la Corporació quan superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins a un màxim del 20% dels recursos ordinaris del pressupost i sempre que no superin l’import de 1.000.000 euros (IVA inclòs)

PROJECTES

 • Aprovar els projectes d’obres i serveis els quals excedeixin del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25 % i sempre i quant estiguin previstos en el pressupost

PATRIMONI 

 • Adquirir i alienar patrimoni la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 20 %.

DECLARACIÓ DE RUÏNA

 • Tramitar i aprovar els expedients de declaració de ruïna.

  PREUS PÚBLICS

 • Aprovar l’establiment o modificació de preus públics

 La Junta de Govern local, en l'exercici de les seves competències resolutòries ,celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, en dilluns no festius a les vuit del vespre , a la sala de la Junta de Govern local de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

3BF3E45C-FA77-46AE-8175-03ACE5445F2C.jpeg

La Comissió Informativa Permanent està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, assignant‑se a cada un dels grups els membres següents:

Grup Polític Acord d’Esquerra – Acord Municipal              5 membres

Grup Polític Junts x Agramunt – JUNTS                          1 membre

Grup Polític Grup Progrés ( PSC- CP):                             1 membre

Les funcions d'aquesta Comissió Informativa  de caràcter Permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta de Govern Local. 

L’esmentada comissió  celebrarà sessió ordinària el penúltim dijous del primer mes de cada bimestre natural (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) prèvia la corresponent convocatòria, fixant-se l’hora de celebració a les 20.00 hores, independentment de les extraordinàries que es puguin convocar.

EE73EBE9-C386-4A0F-BC08-0AA30DA6F121.jpeg

La Comissió Especial de Comptes és de preceptiva existència en totes les corporacions, tal com així ho estableix l'article 48.1 apartat c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

La Comissió Especial de Comptes es constitueix com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal. L’esmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al dia 1 de juny de cada any.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament.

DDC81B70-52B0-49A8-B2C3-EF8503A79221.jpeg

Atès que es poden constituir comissions d’estudi o de consulta amb caràcter previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Comissió de Govern quan aquesta els demani dictamen, es constitueix la Comissió Informativa d’Urbanisme, com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, únicament i exclusivament per assumptes relacionats amb el planejament urbanístic del terme municipal d’Agramunt. L’esmentada celebrarà sessió quan sigui degudament convocada.

 La Comissió Informativa d’Urbanisme serà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament.

0FB66CDD-4887-4D7F-87C6-42F9F5EB1B31.jpeg

Única i exclusivament com a representació del seu càrrec, els regidors que no exerceixen els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, règim de dietes per assistències següents:
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de l’Ajuntament Ple i de la Junta de Govern Local: 111€
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de la Comissió Informativa Permanent, de la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa d’urbanisme : 74€
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de la Comissió de Coordinació del govern: 111€

Sessió Import
Sessió Ajuntament Ple 111 €
Sessió Junta de Govern Local 111€
Sessió Comissió Informativa Permanent 74€
Sessió Comissió Especial de Comptes 74€
Sessió Comissió Informativa d’urbanisme 74€
Sessió Comissió de Coordinació del govern 111€