De la Comissió d’Urbanisme

Atès que es poden constituir comissions d’estudi o de consulta amb caràcter previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Comissió de Govern quan aquesta els demani dictamen, es constitueix la Comissió Informativa d’Urbanisme, com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, únicament i exclusivament per assumptes relacionats amb el planejament urbanístic del terme municipal d’Agramunt. L’esmentada celebrarà sessió quan sigui degudament convocada.

 La Comissió Informativa d’Urbanisme serà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament.

0FB66CDD-4887-4D7F-87C6-42F9F5EB1B31.jpeg