De la Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és de preceptiva existència en totes les corporacions, tal com així ho estableix l'article 48.1 apartat c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

La Comissió Especial de Comptes es constitueix com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal. L’esmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al dia 1 de juny de cada any.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament.

DDC81B70-52B0-49A8-B2C3-EF8503A79221.jpeg