De la Comissió informativa permanent

La Comissió Informativa Permanent està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, assignant‑se a cada un dels grups els membres següents:

Grup Polític Acord d’Esquerra – Acord Municipal              5 membres

Grup Polític Junts x Agramunt – JUNTS                          1 membre

Grup Polític Grup Progrés ( PSC- CP):                             1 membre

Les funcions d'aquesta Comissió Informativa  de caràcter Permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta de Govern Local. 

L’esmentada comissió  celebrarà sessió ordinària el penúltim dijous del primer mes de cada bimestre natural (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) prèvia la corresponent convocatòria, fixant-se l’hora de celebració a les 20.00 hores, independentment de les extraordinàries que es puguin convocar.

EE73EBE9-C386-4A0F-BC08-0AA30DA6F121.jpeg