De la Junta de Govern


De conformitat amb el que disposen l'article 54.2 apartat b) en relació amb l'article 52.4, del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 22.2 i 22.4 de la Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, s'estipulen les delegacions de competències del Ple, a favor de la Junta de Govern Local, següents:

PERSONAL

L’EXERCICI DE LES ACCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 

CONTRACTACIÓ

 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25%
 • Aprovar els estudis de seguretat i Salut en tots els expedients d’obres de competència del Ple
 • Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties
 • Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli oposició per part del contractista
 • Imposar sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió
 • Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions
 • Contractar els contractes plurianuals no concessionables quan la seva durada sigui superior a quatre anys i inferior a sis, sempre que els imports acumulats no superin els 1.000.000 euros (IVA inclòs)
 • Aprovar les concessions sobre béns de la Corporació quan superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins a un màxim del 20% dels recursos ordinaris del pressupost i sempre que no superin l’import de 1.000.000 euros (IVA inclòs)

PROJECTES

 • Aprovar els projectes d’obres i serveis els quals excedeixin del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25 % i sempre i quant estiguin previstos en el pressupost

PATRIMONI 

 • Adquirir i alienar patrimoni la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 20 %.

DECLARACIÓ DE RUÏNA

 • Tramitar i aprovar els expedients de declaració de ruïna.

  PREUS PÚBLICS

 • Aprovar l’establiment o modificació de preus públics

 La Junta de Govern local, en l'exercici de les seves competències resolutòries ,celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, en dilluns no festius a les vuit del vespre , a la sala de la Junta de Govern local de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

3BF3E45C-FA77-46AE-8175-03ACE5445F2C.jpeg