Del Ple

image

Les atribucions que corresponen al Ple s’estableixen a l’article 22 de la LRBRL, així mateix estableix quines competències són o no delegables, en concordança amb l’article 47 del mateix cos legal i la legislació sectorial vigent.

A proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze regidors  que legalment el componen,  ACORDA que el Ple ordinari se celebrarà el primer mes de cada bimestre natural, és a dir, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El dia de celebració coincidirà amb el darrer dijous hàbil del mes corresponent i l’hora fixada serà les 20.00 hores.

Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les atribucions següents:  

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 
c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.  

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 
i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 
j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
 
l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 
p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
 
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

ACA190FF-5D8A-4D4B-AB87-8B97D5E2A943.jpeg