Dietes per assistència als órgans de govern

Única i exclusivament com a representació del seu càrrec, els regidors que no exerceixen els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, règim de dietes per assistències següents:
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de l’Ajuntament Ple i de la Junta de Govern Local: 111€
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de la Comissió Informativa Permanent, de la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa d’urbanisme : 74€
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de la Comissió de Coordinació del govern: 111€

Sessió Import
Sessió Ajuntament Ple 111 €
Sessió Junta de Govern Local 111€
Sessió Comissió Informativa Permanent 74€
Sessió Comissió Especial de Comptes 74€
Sessió Comissió Informativa d’urbanisme 74€
Sessió Comissió de Coordinació del govern 111€