Execució trimestral del pressupost

Es publiquen les dades de l’execució del pressupost de l’ens, tant pel que fa a les despeses com els ingressos.