Recursos Humans

1. Actualment, l'Ajuntament d'Agramunt no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics municipals.

2. Relacio de llocs de treball del personal laboral i funcionari de la Corporació.