26° / 11° Muy nuboso con tormenta

Ordenances i Reglaments

ORDENANCES FISCALS

OF00 - ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

OF01 - TAXA PER LA LLICENCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

OF02 - TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES

OF03 - TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

OF04 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

OF05 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR

OF06 - TAXA DE CLAVEGUERAM

OF07 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

OF08 - TAXA PEL SERVEI DE L’ESCORXADOR

OF09 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

OF10 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

OF11 - TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS

OF12 - TAXA PEL SERVEI DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL

OF13 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

OF14 I ANNEX - ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT

OF15 - TAXA PER L’OBERTURA DE VALLS I RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL

OF16 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL

OF17 - TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU.

OF18 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT

OF19 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS SIMILARS

OF20 - TAXA PEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA INCLOSOS ELS DRETS DE CONNEXIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS

OF21 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

OF22 - TAXA PER PRESTACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ERA D’AGRAMUNT

OF23 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL

OF24 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC LOCAL

OF25 - TINENÇA D’ANIMALS

OF26 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SER SUBMINISTRES

OF27 - PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

OF28 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

OF29 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

OF32 - TAXA QUE VINCULA A LA CONCESSIÓ D’ÚS D’ESTANDS I ALTRES SERVEIS DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA I DE L’AGR’AUTO.

OF33 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS,AIGUA I HIDROCARBURS

ORDENANCES NO FISCALS - REGLAMENTS

REGLAMENT REGULADOR D’ABOCAMENTS RESIDUALS A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM.

ORDENANÇA NO FISCAL DE CONVIVÈNCIA I CIVISME D’AGRAMUNT

REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA D’AGRAMUNT

REGLAMENT DE LA FIRA DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRA D'AGRAMUNT

ORDENANÇA MUNICIPAL NO FISCAL REGULADORA DE L’EMPLAÇAMENT I DE LES MESURES CORRECTORES A DISPOSAR EN LES ACTIVITATS RAMADERES DEL TERME MUNICIPAL D’AGRAMUNT.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ I DENEGACIÓ  D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENTS PER INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I DE COBRAMENT PERIÒDIC DIRECTE PER L'AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

NORMATIVA DE PROMOCIÓ D’INCLUSIÓ AL REG DE LES FINQUES RÚSTIQUES D’AGRAMUNT.-

REGISTRE MUNICIPAL PARELLES ESTABLES

ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC D’AGRAMUNT

ORDENANÇA MUNICIPAL NO FISCAL NÚM. 25-DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS

ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’ÚS DE LA VIA I ELS ESPAIS PÚBLICS D’AGRAMUNT

ORDENANCES 2020

ORDENANÇA PLAQUES SOLARS

RESUM ORDENANCES 2020

OM31- ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ

Document Actions