Atribucions i establiment de la periodicitat de les sessions dels òrgans de govern

ACTA Núm. 06/2023 del Ple de l'Ajuntament

image

Del Ple

Les atribucions que corresponen al Ple s’estableixen a l’article 22 de la LRBRL, així mateix estableix quines competències són o no delegables, en concordança amb l’article 47 del mateix cos legal i la legislació sectorial vigent.

A proposta de la presidència, l'Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze regidors  que legalment el componen,  ACORDA que el Ple ordinari se celebrarà el primer mes de cada bimestre natural, és a dir, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El dia de celebració coincidirà amb el darrer dijous hàbil del mes corresponent i l’hora fixada serà les 20.00 hores.

De la Junta de Govern

De conformitat amb el que disposen l'article 54.2 apartat b) en relació amb l'article 52.4, del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 22.2 i 22.4 de la Llei 7/1985, modificada per la Llei 11/1999, s'estipulen les delegacions de competències del Ple, a favor de la Junta de Govern Local, següents:

PERSONAL

L’EXERCICI DE LES ACCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 

CONTRACTACIÓ

 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25%
 • Aprovar els estudis de seguretat i Salut en tots els expedients d’obres de competència del Ple
 • Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties
 • Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no es formuli oposició per part del contractista
 • Imposar sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió
 • Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions
 • Contractar els contractes plurianuals no concessionables quan la seva durada sigui superior a quatre anys i inferior a sis, sempre que els imports acumulats no superin els 1.000.000 euros (IVA inclòs)
 • Aprovar les concessions sobre béns de la Corporació quan superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins a un màxim del 20% dels recursos ordinaris del pressupost i sempre que no superin l’import de 1.000.000 euros (IVA inclòs)

PROJECTES

 • Aprovar els projectes d’obres i serveis els quals excedeixin del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 25 % i sempre i quant estiguin previstos en el pressupost

PATRIMONI 

 • Adquirir i alienar patrimoni la quantia dels quals excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim del 20 %.

DECLARACIÓ DE RUÏNA

 • Tramitar i aprovar els expedients de declaració de ruïna.

  PREUS PÚBLICS

 • Aprovar l’establiment o modificació de preus públics

 La Junta de Govern local, en l'exercici de les seves competències resolutòries ,celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal, en dilluns no festius a les vuit del vespre , a la sala de la Junta de Govern local de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

De la Comissió de Coordinació de Govern

La Comissió Informativa Permanent està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'Ajuntament, assignant‑se a cada un dels grups els membres següents:

Grup Polític Acord d’Esquerra – Acord Municipal              5 membres

Grup Polític Junts x Agramunt – JUNTS                          1 membre

Grup Polític Grup Progrés ( PSC- CP):                             1 membre

Les funcions d'aquesta Comissió Informativa  de caràcter Permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del ple o de la Junta de Govern Local. 

L’esmentada comissió  celebrarà sessió ordinària el penúltim dijous del primer mes de cada bimestre natural (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) prèvia la corresponent convocatòria, fixant-se l’hora de celebració a les 20.00 hores, independentment de les extraordinàries que es puguin convocar.