Mapa Capacitat Acústica

El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit d'immissió de soroll del municipi en ambient exterior.

Aprovat definitivament per acord de l'Ajuntament Ple de data 2 de març de 2017