Resolucions administratives i judicials rellevants

En aquest apartat es deriven dues obligacions de publicitat activa: per una banda es publiquen aquelles resolucions administratives i judicials rellevants, en els quals l’ens en sigui part i, per l’altra banda, les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament d’Agramunt en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament d’Agramunt dins l’any 2020.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.