Resolucions administratives i judicials rellevants

En aquest apartat es deriven dues obligacions de publicitat activa: per una banda es publiquen aquelles resolucions administratives i judicials rellevants, en els quals l’ens en sigui part i, per l’altra banda, les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).