2020

Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament d’Agramunt en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament d’Agramunt dins l’any 2020.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.