Normativa Urbanística

En aquest espai trobareu informació referent al desplegament i planejament urbanístic del municipi d'Agramunt.

POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Aprovació definitiva del Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 20 de setembre de 2023 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat, en sessió de data 31 de gener de 2024. Publicat al DOGC número 9119, de data 11 de març de 2024. Aquest (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent: :