Normativa i Plans Urbanístics

En aquest espai trobareu informació referent al desplegament i planejament urbanístic del municipi d'Agramunt.

POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Aprovació definitiva del Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 20 de setembre de 2023 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat, en sessió de data 31 de gener de 2024. Publicat al DOGC número 9119, de data 11 de març de 2024. Aquest (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent: :

Projecte constructiu C-14/LV-3025

L'Ajuntament d'Agramunt ha anunciat la construcció d'una nova rotonda a la intersecció de la carretera C-14 amb la LV-3025, destinada a millorar la mobilitat i la seguretat viària. Aquest projecte inclou una rotonda de 32 metres de diàmetre exterior amb una calçada anular de 8 metres d’amplada. L'obra, que començarà a principis de l'any vinent i té una duració prevista de sis mesos, respon a la necessitat de gestionar un volum de trànsit que ascendeix a aproximadament 3.880 vehicles diaris en la C-14 i 2.696 en la LV-3025. La planificació del projecte ha tingut en compte factors com la visibilitat, el drenatge, l'il·luminació i la seguretat dels passos de vianants, a més de la millora de la configuració dels girs a la zona.

Projecte bàsic i executiu "Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell"

En la sessió del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt celebrada el 28 de maig de 2024, es va aprovar inicialment el projecte d'obres següent: "Projecte Bàsic i Executiu de la Construcció d'una Piscina Pública a Montclar d'Urgell", amb un pressupost total de 414.888,74 € més IVA (87.126,64 €), sumant un import total de 502.015,38 €. Consulteu aquí el projecte tècnic i executiu.