Normativa Urbanística

En aquest espai trobareu informació referent al desplegament i planejament urbanístic del municipi d'Agramunt.

Planejament Vigent NSP

Les NSP són instruments de planificació urbanística que complementen el planejament general o el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'una localitat. Mentre que el PGOU estableix les directrius generals per al desenvolupament urbanístic d'un municipi, les NSP són més detallades i específiques per a àrees o sectors concrets.

Mapa Capacitat Acústica

El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit d'immissió de soroll del municipi en ambient exterior.

Catàleg de Béns Protegits

Un catàleg de béns protegits és un registre o llista que conté informació sobre els béns culturals o patrimonials considerats d'interès especial i que estan sotmesos a protecció legal. Aquests béns poden incloure monuments, edificis, conjunts històrics, elements arqueològics, paisatges, obres d'art, entre altres elements de valor cultural, històric o artístic.

DUPROCIM

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

POUM - APROVACIÓ PROVISIONAL (MARÇ 2023)

Arovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat en sessió plenària el passat 20 de març de 2023 El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent: