Planejament Vigent NSP

Les NSP són instruments de planificació urbanística que complementen el planejament general o el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'una localitat. Mentre que el PGOU estableix les directrius generals per al desenvolupament urbanístic d'un municipi, les NSP són més detallades i específiques per a àrees o sectors concrets.

TEXT REFÒS ARTICULAT NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

Text refós de les N.S.P, aprovades per la Comissió territorial durbanisme en la sessió de data 23 de gener de 2002 i publicades al DOG núm. 4423, de data 11 de juliol de 2005.


Informació addicional
16/02/2010

PLÀNOL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

NUCLI AGRAMUNT


Informació addicional

    PLÀNOL RÈGIM DEL SÒL

    TERME MUNICIPAL


    Informació addicional
    31/01/2017

    Registre de plantejament urbanístic de Catalunya