POUM - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Aprovació definitiva del Text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, en data 20 de setembre de 2023 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat, en sessió de data 31 de gener de 2024. Publicat al DOGC número 9119, de data 11 de març de 2024. Aquest (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent: :

La Memòria és el document que descriu i justifica la conveniència del pla d’ordenació, amb els estudis complementaris que escaiguin. Conté la justificació de les directrius per al planejament urbanístic del qual ha estat objecte el pla, la descripció de les característiques del territori, la proposta d’estructura territorial i urbana i el programa de participació ciutadana aplicat per l’Ajuntament durant tot el procés de formulació i tramitació.

application/pdf POUM - 01 Memòria.pdf — 25671 KB

Inclouen els plànols d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament. Els continguts gràfics dels plànols d'ordenació tenen diferent força normativa vinculant atenent al seu grau de relació amb l'ordenació integral del territori o amb l'ordenació més detallada de les condicions d'edificació i d'usos.
Les Normes urbanístiques són aquells preceptes que configuren el cos reglamentari essencial del Pla d’ordenació. A les Disposicions generals s’estableixen les definicions, el desplegament del pla, la gestió i execució del planejament i la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl. Als Paràmetres comuns d’ordenació i ús s’estableixen les regulacions per a l’edificació alineada a carrer i l’edificació aïllada i els paràmetres reguladors per a usos i activitats. Al Règim urbanístic del sòl es regulen els sistemes, el sòl urbà mitjançant la qualificació urbanística de les diferents zones i el sòl no urbanitzable. Així mateix, s’estableix la delimitació de polígons d’actuació urbanística i de plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat i de sectors de sòl urbanitzable delimitat i àmbits de sòl urbanitzable no delimitat. A la Protecció del patrimoni s’estableixen les directrius per al Catàleg de Béns protegits i la normativa a aplicar als béns que s’hi inclouen. Finalment, s’estableixen les disposicions transitòries i les disposicions addicionals amb definicions de paràmetres i regulacions específiques.

application/pdf POUM - 03 Normes_urbanístiques.pdf — 26175 KB

La Memòria social té com a finalitat l'obtenció i l'anàlisi de dades per descriure la situació socioeconòmica actual del municipi i determinar els objectius i criteris d'implantació d'habitatge de protecció pública.

application/pdf POUM - 04 Memòria_social.pdf — 709 KB

L’Agenda i avaluació econòmica efectua una anàlisi de la viabilitat de les actuacions urbanístiques previstes a desenvolupar en funció de la seva inclusió o no dins un àmbit de desenvolupament, quantificant els recursos econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques en virtut de les competències i naturalesa de cada actuació. L’Informe de sostenibilitat econòmica conté la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.

application/pdf POUM - 05 Agenda_i_avaluació_econòmica_i_financera_i_informe_sostenibilitat_econòmica.pdf — 920 KB

El Catàleg de Béns protegits inclou els elements i conjunts arquitectònics que requereixen una protecció especial pel seu valor històric, arquitectònic, sociocultural, paleontològic, natural, ambiental o paisatgístic. Estan classificats en Béns culturals d’interès nacional (BCIN), Béns culturals d’interès local (BCIL), Béns de protecció urbanística (BPU) i Espais de protecció arqueològica (EPA) i tenen un nivell de protecció diferent segons les seves característiques.

application/pdf POUM - 06 Catàleg_béns_protegits.pdf — 10966 KB

L’Estudi d’inundabilitat defineix les zones potencialment inundables generades per la dinàmica fluvial del tram del curs hídric del Riu Sió al seu pas per Agramunt partir del càlcul del cabal previst i de la modelització hidràulica per avingudes de 10, 100 i 500 anys. Els resultats d’aquest estudi han estat la base per determinar l’ordenació i els paràmetres urbanístics de cada sector, aplicant les mesures correctores necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels béns afectats.

application/pdf POUM - 07 Estudi d'inundabilitat.pdf — 7376 KB

L’Estudi de mobilitat generada fa una anàlisi dels nous creixements i proposa mesures a adoptar per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible al municipi.

application/pdf POUM - 08 Estudi mobilitat generada.pdf — 5717 KB

L’Estudi ambiental estratègic fa una avaluació de les afeccions sobre el medi ambient que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i desplegament del pla d’ordenació per prevenir els impactes dels creixements previstos i definir i analitzar l’estratègia envers el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del seu terme.

application/pdf POUM - 09 Estudi ambiental estratègic.pdf — 119611 KB

L’Informe de justificació CTU enumera les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida a l’acord d’aprovació definitiva del pla a incorporar al text refós i en justifica el compliment.

application/pdf POUM - 10 Informe_justificació_CTU.pdf — 987 KB