POUM - APROVACIÓ PROVISIONAL (MARÇ 2023)

Arovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat en sessió plenària el passat 20 de març de 2023 El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument que ordena urbanísticament i de manera integral el municipi. • Classifica el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable • Defineix un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible. • Defineix l'estructura general per a l'ordenació urbanística i estableix les pautes per fer-ne el seu desenvolupament. La documentació que acompanya l'aprovació del POUM és la següent:

El document defineix els diferents usos i activitats que es poden dur a terme a cada sector o parcel·la, així com l'aprofitament, l'edificabilitat, l'alçada reguladora, les alineacions i altres paràmetres relacionats amb l'edificació.

El document té com a finalitat l'obtenció i l'anàlisi de dades per a descriure la situació socioeconòmica actual del municipi i determinar els objectius i criteris d'implantació d'habitatge protegit.

Anàlisi de la viabilitat de les actuacions urbanístiques previstes a desenvolupar, quantificant els recursos econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques en virtut de les competències i naturalesa de cada actuació.

Document que inclou els béns que s’ha considerat que requereixen una protecció especial pel seu interès arquitectònic, artístic o mediambiental, a més d’incloure els actuals Béns culturals d’interès nacional (BCIN) i Béns culturals d’interès local (BCIL) del municipi. El document s'ha elaborat amb la col·laboració d’un grup de treball format per persones relacionades amb diferents àmbits.

Aquest document defineix les zones potencialment inundables generades per la dinàmica fluvial del tram del curs hídric del Riu Sió a partir del càlcul del cabal previst i de la modelització hidràulica per a vingudes de 10, 100 i 500 anys. Els resultats d’aquest estudi determinen l’ús i l’edificabilitat de cada sector i les mesures correctores corresponents.

Els nous creixements incorporen una mobilitat associada als vials existents i als nous vials, dimensionats en aquest document.

En aquest informe es determinen els requeriments més significatius de la proposta de plantejament així com els impactes ambientals que els nous creixements puguin originar.