Agenda i avaluació econòmica i financiera, i informe de sostenibilitat econòmica

Anàlisi de la viabilitat de les actuacions urbanístiques previstes a desenvolupar, quantificant els recursos econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques en virtut de les competències i naturalesa de cada actuació.