Agenda i avaluació econòmica i financiera, i informe de sostenibilitat econòmica

L’Agenda i avaluació econòmica efectua una anàlisi de la viabilitat de les actuacions urbanístiques previstes a desenvolupar en funció de la seva inclusió o no dins un àmbit de desenvolupament, quantificant els recursos econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques en virtut de les competències i naturalesa de cada actuació. L’Informe de sostenibilitat econòmica conté la justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.