Catàleg de béns protegits

El Catàleg de Béns protegits inclou els elements i conjunts arquitectònics que requereixen una protecció especial pel seu valor històric, arquitectònic, sociocultural, paleontològic, natural, ambiental o paisatgístic. Estan classificats en Béns culturals d’interès nacional (BCIN), Béns culturals d’interès local (BCIL), Béns de protecció urbanística (BPU) i Espais de protecció arqueològica (EPA) i tenen un nivell de protecció diferent segons les seves característiques.