Estudi ambiental estratègic

L’Estudi ambiental estratègic fa una avaluació de les afeccions sobre el medi ambient que potencialment poden derivar-se de l’aprovació i desplegament del pla d’ordenació per prevenir els impactes dels creixements previstos i definir i analitzar l’estratègia envers el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi en l’àmbit del seu terme.