Estudi d'inundabilitat

L’Estudi d’inundabilitat defineix les zones potencialment inundables generades per la dinàmica fluvial del tram del curs hídric del Riu Sió al seu pas per Agramunt partir del càlcul del cabal previst i de la modelització hidràulica per avingudes de 10, 100 i 500 anys. Els resultats d’aquest estudi han estat la base per determinar l’ordenació i els paràmetres urbanístics de cada sector, aplicant les mesures correctores necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels béns afectats.