Memòria social

La Memòria social té com a finalitat l'obtenció i l'anàlisi de dades per descriure la situació socioeconòmica actual del municipi i determinar els objectius i criteris d'implantació d'habitatge de protecció pública.