Memòria

La Memòria és el document que descriu i justifica la conveniència del pla d’ordenació, amb els estudis complementaris que escaiguin. Conté la justificació de les directrius per al planejament urbanístic del qual ha estat objecte el pla, la descripció de les característiques del territori, la proposta d’estructura territorial i urbana i el programa de participació ciutadana aplicat per l’Ajuntament durant tot el procés de formulació i tramitació.