Normes urbanístiques

Les Normes urbanístiques són aquells preceptes que configuren el cos reglamentari essencial del Pla d’ordenació. A les Disposicions generals s’estableixen les definicions, el desplegament del pla, la gestió i execució del planejament i la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl. Als Paràmetres comuns d’ordenació i ús s’estableixen les regulacions per a l’edificació alineada a carrer i l’edificació aïllada i els paràmetres reguladors per a usos i activitats. Al Règim urbanístic del sòl es regulen els sistemes, el sòl urbà mitjançant la qualificació urbanística de les diferents zones i el sòl no urbanitzable. Així mateix, s’estableix la delimitació de polígons d’actuació urbanística i de plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat i de sectors de sòl urbanitzable delimitat i àmbits de sòl urbanitzable no delimitat. A la Protecció del patrimoni s’estableixen les directrius per al Catàleg de Béns protegits i la normativa a aplicar als béns que s’hi inclouen. Finalment, s’estableixen les disposicions transitòries i les disposicions addicionals amb definicions de paràmetres i regulacions específiques.