Memòria social

El document té com a finalitat l'obtenció i l'anàlisi de dades per a descriure la situació socioeconòmica actual del municipi i determinar els objectius i criteris d'implantació d'habitatge protegit.