L'Escola

L'Escola

El projecte

L'Escola Municipal de Música d'Agramunt és un centre educatiu i cultural de titularitat municipal, autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb una missió clara, l'escola busca no només proporcionar ensenyament musical especialitzat, sinó també desempenyar un paper clau en la vida cultural del municipi.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música d'Agramunt és el document marc que ha de guiar l’activitat del centre i dels seus membres, durant el seu període de vigència. Els seus continguts són la base per al desenvolupament de totes les altres eines i instruments de planificació, organització i gestió operativa de totes les activitats de l’Escola.

NOFC

Normes d’Organització i Funcionament del Centre aprovades pel Consell Escolar. Podeu consultar-les en el següent enllaç: