Serveis i tràmits

Serveis d'interès

Aquest espai està compost per tres seccions principals: el mapa de serveis del municipi d'Agramunt, el catàleg d'entitats locals i la carta de serveis de l'Ajuntament d'Agramunt. L'objectiu que es persegueix, doncs, és el de proporcionar a les persones interessades informació útil sobre els diversos serveis que s'ofereixen a la nostra vila.

Instància General

Quan els ciutadans o entitats necessiten presentar alguna sol·licitud, recurs o comunicació a una administració local i no troben cap categoria específica que s'ajusti al seu cas particular, poden presentar una "instància general". Aquesta instància general s'utilitza per sol·licitar una acció o resposta per part de l'administració sense que estigui relacionada amb tràmits específics ja establerts.

Accés Informació Pública

En aquest espai podeu accedir a la sol·licitud d'accés a la informació pública i també al repositori de les peticions rebudes i les resolucions emeses. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys –tant a títol individual, com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de tota aquella informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableixi la llei.

Perfil del contractant

ccediu al portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de Catalunya.

Seu Electrònica

A través de la seu electrònica, els ciutadans poden accedir a diferents serveis administratius sense haver de desplaçar-se físicament a les oficines governamentals.

Tauler Electrònic

El tauler electrònic és una plataforma en línia o un portal web que té com a finalitat publicar informació i comunicacions oficials de l'administració local perquè estiguin a l'abast dels ciutadans i altres interessats. Aquesta eina digital ofereix una manera de compartir informació de forma transparent i accessible per a tota la comunitat.

Factura Electrònica

El servei e-FACT ofereix una Bústia de lliurament de lliure accés per als proveïdors de les administracions públiques catalanes, proporcionant diverses funcionalitats. Permet enviar una o diverses factures (fins a 100) en format XML, seguint la norma FACTURAe 3.2.X, facilitant el procés de tramesa a l'administració. Proveïdors poden generar i enviar factures a l'administració amb identificació mitjançant certificat digital, assegurant la seguretat de les transaccions.