Accés Informació Pública

En aquest espai podeu accedir a la sol·licitud d'accés a la informació pública i també al repositori de les peticions rebudes i les resolucions emeses. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys –tant a títol individual, com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de tota aquella informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableixi la llei.