40° / 21° Núvols

Planejament Vigent NSP

TEXT REFÒS ARTICULAT NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

Text refós de les N.S.P, aprovades per la Comissió territorial durbanisme en la sessió de data 23 de gener de 2002 i publicades al DOG núm. 4423, de data 11 de juliol de 2005.


Informació addicional
16/02/2010

PLÀNOL QUALIFICACIÓ DEL SÒL

NUCLI AGRAMUNT


Informació addicional
17/02/2010

PLÀNOL RÈGIM DEL SÒL

TERME MUNICIPAL


Informació addicional
31/01/2017

Registre de plantejament urbanístic de Catalunya

Document Actions