9° / 0° Niebla

Estudi d'inundabilitat 2020

Aquest document defineix les zones potencialment inundables generades per la dinàmica fluvial del tram del curs hídric del Riu Sió a partir del càlcul del cabal previst i de la modelització hidràulica per a vingudes de 10, 100 i 500 anys. Els resultats d’aquest estudi determinen l’ús i l’edificabilitat de cada sector i les mesures correctores corresponents.

Document Actions